Wyszukiwarka

Regulamin

Regulamin platformy www.idea-adw.org, w ramach której udostępniona jest usługa:
IDEA – Internetowe Doskonalenie Adwokatury.

 

 1. Program IDEA –  Internetowe Doskonalenie Adwokatury – zwany dalej usługą  – polega  na odpłatnym  bądź darmowym, czasowym dostępie do produktu w postaci nagranych wideo-wykładów, udostępnianych w formie  strumienia informacji.
 2. Usługa jest świadczona przez Izby Adwokackie:  w Krakowie, 31-135 Kraków, ul. Batorego 17, NIP 6761288578 oraz we Wrocławiu, 50-046 Wrocław, ul. Sądowa 4, NIP 8961000293 – zwanymi dalej usługodawcą.
 3. Przed skorzystaniem z usługi jej odbiorca – zwany dalej usługobiorcą -  zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami regulaminu   oraz do przestrzegania jego zapisów, a także przestrzegania polskiego prawa i postępowania zgodnego z powszechnie przyjętymi zwyczajami.
 4. Platforma to portal działający pod domeną www.idea-adw.org stanowiący własność osób prawnych określonych w pkt  2. 
 5. Usługobiorcą mogą być osoby fizyczne – pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i podmioty nie posiadające osobowości prawnej.
 6. Usługa płatna polega na odpłatnym dostępie do produktów zamieszczonych na platformie. Kwota jednostkowa produktu wynosi 40 zł brutto (wraz z 23% podatkiem VAT). Dostęp następuje w momencie otrzymania wpłaty przez system obsługi transakcji  Przelewy24 oraz  jej zaksięgowania poprzez platformę wskazaną w pkt 4. – data zakupu – o czym usługobiorca zostanie niezwłocznie powiadomiony w formie mailowej. Faktura VAT lub paragon generowane są automatycznie, co daje możliwość ich wydrukowania przez usługobiorcę. To samo dotyczy możliwości wydruku certyfikatu. Usługodawca gwarantuje dostępność do produktu przez  okres nie krótszy niż 90 dni, liczony od daty zakupu. W Przypadku zakupu produktu z gamy IDEA Językowa (każde szkolenie językowe) cena za jeden kurs wynosi 99 zł brutto (wraz z 23% podatkiem VAT). W Przypadku IDEI Językowej (Kurs Angielskiego Dla Prawników) są przyznawane punkty w  doskonaleniu zawodowym - 3 ptk oraz jest generowana f-vat/ paragon. W Przypadku kursu angielskiego dla prawników nie jest generowany certyfikat a jedynie f-vat z załącznikiem, który stanowi potwierdzenie odbycia kursu. Dostęp następuje w momencie otrzymania wpłaty przez system obsługi transakcji  Przelewy24 oraz  jej zaksięgowania poprzez platformę wskazaną w pkt 4. – data zakupu – o czym usługobiorca zostanie niezwłocznie powiadomiony w formie mailowej. Faktura VAT lub paragon generowane są automatycznie, co daje możliwość ich wydrukowania przez usługobiorcę.Usługodawca gwarantuje dostępność do produktu przez  okres nie krótszy niż 90 dni, liczony od daty zakupu.
 7. Usługa darmowa polega na nieodpłatnym dostępie – po zarejestrowaniu – do produktu, przez okres, podczas którego jest on zamieszczony na platformie. Nie istnieje możliwość wydrukowania certyfikatu, o którym mowa w pkt.6.
 8. Konto indywidualne usługobiorcy – zwane dalej jako konto – to znajdujące się na platformie, dostępne on-line produkt(y) wybrane przez usługobiorcę, w procesie rejestracji, do których ma dostęp usługobiorca.
 9. Informacje dostarczane przez usługobiorców w trakcie procesu logowania oraz  przekazywane pocztą elektroniczną, muszą być zgodne z prawdą. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść przekazywanych informacji oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie, w związku z prawidłową realizacją usługi.
 10. Dostęp do usługi wymaga dokonania rejestracji – za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, utworzenia konta, jego aktywację, oraz podanie prawidłowego loginu i hasła.
 11. Dane niezbędne w procesie rejestracji to:
   a. imię i nazwisko lub nazwa firmy usługobiorcy,
   c. hasło dostępu do konta, które usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w poufności
   b. adres mailowy usługobiorcy.
 12. Aktywacja konta następuje poprzez otworzenie w przeglądarce internetowej linku aktywacyjnego przesłanego przez platformę na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym.
 13. Usługobiorca nie ma prawa do kopiowania całości lub części produktu oraz jego rozpowszechniania bez pisemnej zgody usługodawcy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, wyłącznie usługobiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wobec podmiotu(ów), który(e) posiada(ją) prawa autorskie do produktu.
 14. Za każdy zakupiony produkt na Platformie IDEA naliczany usługobiorcy będącemu adwokatem jest jeden punkt (wynikający z uchwały NRA nr 57 z dnia 19.11.2011 obowiązek doskonalenia zawodowego), potwierdzany certyfikatem.
 15. Usługobiorca powinien korzystać z platformy w sposób nieuciążliwy dla usługodawcy i pozostałych usługobiorców.
 16. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania konta usługobiorcy, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu lub przepisy prawa polskiego związane z korzystaniem z platformy, a ponowna rejestracja może nastąpić za zgodą usługodawcy.
 17. Usługobiorca może w każdym czasie domagać się od usługodawcy usunięcia swojego konta i wszelkich informacji związanych z podanymi podczas rejestracji danymi, kontaktując się na adres admin@idea-adw.org.
 18. Usługobiorca będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny.
 19. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, które są odpowiednie do zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, w tym także odnośnie bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 20. Minimalne wymagania techniczne sprzętu to: komputer lub urządzenie mobilne z podłączeniem do internetu, obsługą plików cookies oraz Java Script, a także przeglądarka – Microsoft Internet Explorer (w wersji 8.0 lub nowszej) lub Mozilla FireFox (w wersji 27.0.1 lub nowszej) lub Safari (w wersji 7.01 lub nowszej).
 21. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne wynikające z właściwości sprzętu komputerowego, z którego korzysta usługobiorca.
 22. Z przyczyn technicznych usługodawca zastrzega możliwość do czasowej przerwy w działaniu platformy i świadczonych przez siebie usług, dokładając należytej staranności, aby trwała ona możliwie krótko i miała miejsce w godzinach nocnych. W tej sytuacji, o ile przerwa byłaby dłuższa niż 12 godzin w ciągu doby, okres usługi płatnej  przedłużony zostaje automatycznie o 1 dzień.
 23. W przypadku gdyby usługa płatna była niezgodna z niniejszą umową, usługobiorcy przysługuje reklamacja, przesyłana na adres: admin@idea-adw.org, rozpatrywana w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:
   a. imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę podmiotu będącego osobą prawną lub podmiotem nie posiadającym osobowości prawnej,
   b. login, adres mailowy podany przy rejestracji oraz adres zamieszkania, siedziby lub korespondencyjny,
   c. powód reklamacji i szczegółowy opis będący jej podstawą.
 24. Za pośrednictwem maila, usługobiorca informowany jest o sposobie rozpoznania reklamacji. W przypadku braku wystarczających danych do jej rozpoznania, usługodawca zwróci się o jej uzupełnienie. W tym przypadku okres rozpoznania reklamacji ulega przedłużeniu o czas związany z uzupełnieniem danych.
 25. Usługobiorca akceptując warunki niniejszego regulaminu i wypełniając formularz zgłoszeniowy wyraża tym samym zgodę na gromadzenie, utrwalanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, w celu niezbędnym do prawidłowego świadczenia usługi przez usługodawcę oraz w celach informacyjnych i promocyjnych, stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów w tym ustawy, o której mowa w pkt. 27 regulaminu.
 26. Usługobiorca ma prawo wglądu, poprawiania, uzupełniania oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych, a także ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie na adres: admin@idea-adw.org.
 27. Usługodawca zobowiązuje się do zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych usługobiorcy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych - Dz.U.1997 Nr 133, poz.883 z późn. zm., a także obowiązującymi w tej mierze innymi przepisami prawa polskiego.
 28. Dane osobowe usługobiorcy mogą być przez usługodawcę przetwarzane w celach informacyjnych i promocyjnych za pośrednictwem poczty mailowej oraz przy zastosowaniu innych środków przekazu, w tym środków telefonicznych i telein-formatycznych. Wysłana wiadomość jest uważana za skutecznie doręczoną.
 29. Usługodawca zobowiązuje się do nieujawniania danych osobowych usługobiorcy osobom trzecim, chyba, że taki obowiązek wynikać będzie z obowiązujących przepisów.
 30. Platforma wykorzystuje pliki typu cookies, które mają za zadanie identyfikację usługobiorcy. Są one wysyłane na jego dysk komputera, na którym są zapisywane, co umożliwia rozpoznanie usługobiorcy, utrzymanie sesji po zalogowaniu, tworzenie statystyk oglądalności podstron platformy oraz w celach marketingowych.
 31. Pliki typu cookies są nieszkodliwe dla komputera usługobiorcy i jego danych. Działanie plików można wyłączyć, może to jednak spowodować ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z platformy.
 32. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za umieszczenie na platformie danych osobowych innych osób i podmiotów, a także za podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych.
 33. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany regulaminu świadczenia usług, który jednak nie dotyczy usługobiorców usługi płatnej, w okresie obowiązywania 90 dniowego gwarantowanego dostępu do zakupionego produktu.
 34. Wszystkie ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez polskie sądy powszechne, zgodnie z właściwością określoną przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
 35. Regulamin obowiązuje od dnia 14.03.2014 r.

 

Regulamin podpisany został przez Radę Programową IDEA

Andrzeja Grabińskiego, Pawła Gierasa, Marka Stoczewskiego i Sławomira Krzesia

 

W GÓRĘ